Natuurbescherming
voor Düsseldorf en het district Mettmann

Over het biologisch station

Het biologisch station Haus Bürgel, Stadt Düsseldorf – Kreis Mettmann e. V. is in 1991 als algemeen nut beogende vereniging opgericht om de natuurlijke schatten van Düsseldorf en het district Mettmann te behouden en het ontstane cultuurlandschap te beheren en te ontwikkelen.

Het biologisch station behoort tot een netwerk van circa 40 biologische stations in de deelstaat Noordrijn-Westfalen die in één [extern]overkoepelende organisatie zijn verenigd.

Het biologisch station heeft met name de volgende taken:

Het beschermen van flora en fauna

Met behulp van vrijwillige natuurbeschermers verzamelen de biologen voortdurend gegevens over welke vogels, amfibieën, vleermuizen en andere diersoorten er in de stad en het district voorkomen. Ze registeren bedreigde plantensoorten en documenteren vegetatie die beschermd moet worden.

Het ontwikkelen van nieuwe natuuroases

Aan de hand van deze ecologische gegevens worden natuurbeschermingsmaatregelen gepland en genomen. Het team van het biologisch station plant en verzorgt knotwilgen, heggen en boomgaarden, maait braakliggende weilanden, verwijdert begroeiing op dichtgegroeide heide, laat in het verleden drooggelegd veenland met water vollopen en renaturaliseert stromend water. Regelmatig controleonderzoek geeft uitsluitsel over het succes van de werkzaamheden. Met name de terugkeer of het wegblijven van zeldzame dier- en plantensoorten helpen bij de beoordeling van de veranderingen.

Het adviseren van de agrarische sector, overheden en bedrijven

Boeren zijn belangrijke partners als het gaat om natuurbescherming. Voor gebieden met een publieke bestemming maken de biologen met de eigenaar afspraken over het gebruik van minder bemesting. Gras- en weideland wordt pas gemaaid als de veldbloemen zijn uitgebloeid. Dit soort natuurvriendelijk beheer is een ecologische bijdrage van de boer, die wordt gehonoreerd met pachtverlagingen of overheidssubsidies.
Bovendien steunt het biologisch station de verspreiding van regionale agrarische producten. Verder adviseert het biologisch station overheden en bedrijven met kennis over biologie, ecologie en agrarisch beheer, en het stelt deskundige rapporten op, bijvoorbeeld over de ecologische opwaardering van bedrijfslocaties.

Het informeren en opleiden

Het team van het biologisch station werkt rondleidingen, wandelroutes en informatieborden uit voor bezoekers en bewoners van de streek. Daarbij wordt geprobeerd om in te gaan op de behoeften van mens en natuur. Enerzijds krijgt iedereen die dat wil de mogelijkheid om van het landschap te genieten en flora en fauna te ontdekken. Anderzijds worden de nodige stiltegebieden gecreëerd voor kwetsbare soorten en habitats.
Met behulp van excursies, lezingen en activiteiten wil het biologisch station zo veel mogelijk mensen enthousiasmeren voor de natuur en ze motiveren om verantwoord te handelen. Het evenementenprogramma verschijnt om de zes maanden. Er kunnen ook seminars en evenementen voor volwassenen, schoolklassen of kinderfeestjes worden geboekt over de meest uiteenlopende onderwerpen.

Op de website [extern]www.bsdme.de van het biologisch station vindt u nog meer informatie over projecten en actuele werkverslagen. 

telefoon E-Mail Openings tijden

Romeins museum:
[E-Mail]hausbuergel@monheim.de

Biologisch station:
[E-Mail]info@biostation-D-Me.de

Koudbloedrassenfokkerij Reuter:
[E-Mail]reuterbuergel@gmx.de

Nach oben